restart

マシンを再起動します。これは docker-machine stop; docker-machine start の実行と同等です。

$ docker-machine restart dev
Waiting for VM to start...